English|Suomeksi|Svenska

BALANCE - DATASKYDDSBESKRIVNING

Välkommen som ny användare till Balance–egenvårdprogrammet ("Balance").

Glucostratus Oy ("Glucostratus") har nöjet att erbjuda dig vårt egenvårdsprogram som låter dig spara och visa resultat relaterade till din hälsa som du har mätt med instrument för egenmonitorering som din blodsockermätare samt andra hälsorelaterade data. Målet är att hjälpa dig att följa dina självtestvärden och hjälpa din personliga behandling genom att ge de resultat du sparat till Balance med ditt samtycke till din vårdpersonal.

1. Godkännande av behandling av dina personuppgifter

För att kunna använda Balance programmet behöver vi vissa personuppgifter på dig. Av denna anledning informerar vi dig i denna beskrivning varför vi behöver dessa personuppgifter samt hur information behandlas. Ditt samtycke att samla in dina personuppgifter samt vår rätt att bearbeta personuppgifterna behövs naturligtvis av dig.

Om du vill använda Balance måste du bekräfta att du accepterar dataskyddsbeskrivningen och ge ett frivilligt och uttryckligt samtycke till hanteringen av dina personuppgifter enligt dataskyddsbeskrivningen. Om du inte accepterar dataskyddsbeskrivningen kan du inte installera eller använda Balance-programmet.

Om du är minderårig enligt lagstiftningen i ditt land, måste du ha samtycke från din vårdnadshavare för att tillåta användning av Balance. Vårdnadshavaren bör övervaka användningen av programvaran.

2. Villkoren för insamlandet av personuppgifter för användningen av Balance programmet

2.1 För att skydda din integritet

Glucostratus förbinder sig att skydda din integritet som användare av Balance och kommer att följa den finska och EU-lagstiftning som fastställts för hantering av personuppgifter och integritet. Glucostratus hanterar de data som samlas in av programvaran enligt beskrivningen i denna dataskyddsbeskrivning.

2.2 Allmän information om registret

Namnet på personuppgiftsregistret är "Balance användarregister" ("Användarregister"). Registret administreras som personuppgiftsansvarig av Glucostratus Oy med säte på Kuortaneenkatu 2, FI-00510 Helsingfors, Finland.

2.3 Användarregistrets innehåll

De personuppgifter som samlas in till användardatabasen omfattar data som användaren har matat in i Balance-programmet eller laddat upp från ett egenmonitoreringsinstrument eller produkt från tredje part som Glucostratus har godkänt. Personuppgifter som rör din hälsa kan också sparas i användarregistret av sjukvårdspersonal eller av personal hos en vårdgivare ("Vårdpersonal") med ditt godkännande.

Beroende på dina behov som användare, kan användarregistret innehålla bland annat följande personuppgiftsinformation. ("Kundinformation"):

Till användarregistret kan också samlas in följande uppgifter gällande dig, din vård, ditt hälsotillstånd samt uppgifter som hänför sig till användandet av Balance programmet ("Status information")

2.4 Skydd av användarregistret

Glucostratus följer god praxis i datahantering och lyder skyddskraven i sekretesslagen och garanterar att din integritet som användare inte kommer att brytas i någon situation vid hantering av den insamlade informationen.

Glucostratus och de möjliga partner till Glucostratus som deltar i datahanteringen kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda uppgifterna från obehörig åtkomst, oavsiktlig eller olaglig radering, ändring, delning, flytt eller annan olaglig hantering av uppgifterna. Användarregistret lagras på ett datasystem som endast kan nås av sådana anställda hos Glucostratus eller dess partner som på grund av sina yrkesroller behöver hantera uppgifterna (till exempel användarens egen vårdpersonal). Datasystemet har skyddats av kontrollerade åtkomsträttigheter och lösenord som endast är i besittning av personer som är behöriga att hantera användardatabasen.

2.5 Utlämning och överföring av uppgifter

Glucostratus lämnar inte ut personuppgifterna till tredje part i andra fall än de som nämns i denna integritetspolicy. Samarbetspartner som är en del av samma grupp av företag eller underleverantörer som hanterar uppgifterna enligt begäran från ägaren av användarregistret betraktas inte som tredje part. Glucostratus ser till att dessa företag och underleverantörer överensstämmer med den finska lagstiftning och EU-regler som anges för datainsamling och datahantering och att dessa parter kommer att hantera personuppgifterna enligt Glucostratus instruktioner och i linje med denna dataskyddsbeskrivning.

Personuppgifter kan lämnas ut till tredje part såsom till Glucostratus kundorganisationer, vårdgivare och andra parter endast med ditt uttryckliga godkännande. Glucostratus ser till att dessa enheter överensstämmer med den finska lagstiftning och EU-regler som anges för insamling och hantering av uppgifter och att dessa parter kommer att hantera personuppgifterna enligt Glucostratus instruktioner och i linje med denna dataskyddsbeskrivning.

Dina Kunddata kan dock delas med en tredje part om Glucostratus efter noggrant övervägande kommer att se det nödvändigt och befogat.

Ifall du använder Balance som en del din vårdplan, som du kommit överens om med en samarbetspartner till Glucostratus (t.ex. diabetesklinik eller annan hälsovårdsorganisation), måste du också gå med på att dina personliga datauppgifter får behandlas. Glucostratus kan lämna ut alla data som Balance samlar in till din vårdpersonal om du har gett ett separat tillstånd om detta till Glucostratus eller till vårdpersonalen.

Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut eller flyttas till utanför Europeiska unionens eller europeiska ekonomiska samarbetsområdets gränser utan en motivering som anges i lagen.

2.6 Syftet med användningen av användarregistret

Glucostratus samlar in och hanterar dina personuppgifter för följande ändamål:

Endast icke identifierbar Statusinformation kommer att användas av Glucostratus och/eller dess distributörer för de ändamål som anges i posterna d), e) och f). Glucostratus eller Glucostratus distributörer kommer inte att använda dina Kunddata eller identifierbara Statusinformation för dessa specifika ändamål eller för det ändamål som anges i punkt g) utan ditt uttryckliga medgivande.

Vår avsikt på Glucostratus är inte under några som helst omständigheter utföra studier som berör individernas fysiska okränkbarhet eller att utreda enskilda orsakerna till individens sjukdom eller dess utveckling. Om Glucostratus eller någon partner till Glucostratus senare anser att uppgifterna som är i användarregistret skulle vara ansenliga att användas som en del i lagen specificerade medicinsk undersökning, har Glucostratus eller samarbetspartner till Glucostratus rätt att kontakta dig separat och fråga dig om ditt intresse samt medgivande att ta del i en sådan undersökning. Dessa undersökningar bör alltid basera sig på projektspecifika forskningsplaner och innehållet i dem bör förklaras på ett lättbegripligt sätt innan tillåtelse bes.

2.7 Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att acceptera dessa villkor ger du Glucostratus rätt att hantera dina personuppgifter i enlighet med kapitlet 2.3 i detta dokument.

Uppgifterna som samlats in av Glucostratus kan också användas i användningsområden som det inte funnits vetskap om vid tidpunkten när användarvillkoren accepterats. Genom att acceptera dessa villkor ger du ge ditt tillstånd till Glucostratus och dess distributörer att använda den permanent anonymiserade Statusinformationen för sådana ändamål som fortfarande är okända.

2.8 Dina rättigheter

Du har rätt att kontrollera de personuppgifter som har lagrats i användarregistret och be om korrigering av eventuella felaktiga uppgifter. Uppläggningen av Balance programmet möjliggör att de personuppgifter som samlas in av programvaran i princip är tillgängliga när som helst för användaren via användargränssnittet.

Du har också rätt att återkalla det givna tillståndet till hanteringen av dina personuppgifter. Det är av största vikt att förstå att om man drar tillbaka tillståndet kommer det att förhindra användningen av Balance eftersom det inte är möjligt att erbjuda programvaran Balance utan tillgång till personuppgifter.

2.9 Användning av cookies

Balance samlar och sparar inte personlig information med hjälp av cookies.

3. Behörigheter för mobilappen

Självmätningsdata kan registreras i GS Balance appen manuellt eller lagras trådlöst via en Bluetooth- eller NFC-anslutning från enheter som stöds, till exempel blodsockermätare, spirometer, PEF-mätare och blodtrycksmätare. För att göra det kräver appen behörigheter för att söka efter Bluetooth-enheter och använda Bluetooth.

För att söka efter Bluetooth-enheter på Android-operativsystem behöver appen också behörigheten till platstjänster, eftersom en Bluetooth-anslutning kan användas för att lokalisera enheten. GS Balance samlar dock inte in eller använder platsinformation.

4. Övriga villkor

På personuppgiftbehandling i Balance tillämpas finländsk lagstiftning.

5. Ytterligare information och kontaktuppgifter

I frågor som rör punkt 2.8 gällande kontroll av dina personuppgifter och återkallelse av ditt tillstånd för hantering av dina personuppgifter samt övriga frågor som gäller personintegritet och personuppgifter bör kontakt tas med support@glucostratus.com eller per post till Integritetspolicy, c/o Glucostratus Oy, Kuortanegatan 2, 00510 Helsingfors, Finland.

LB-46 rev. 3.0