English|Suomeksi|Svenska

BALANCE-PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE

Tervetuloa Balance-palvelun ja sovelluksen ("Balance") käyttäjäksi.

Glucostratus Oy ("Glucostratus") on tyytyväinen voidessaan tarjota käyttöösi terveydentilaasi liittyvissä mittauksissasi (verensokeri, verenpaine, paino, PEF ym.) saamiesi tulosten ja muiden terveydentilaasi liittyvien tietojen tallentamiseen perustuvan seurantaohjelman, jonka tarkoituksena on auttaa sinua mittaustulostesi hyödyntämisessä sekä mahdollistaa tulosten jakaminen suostumuksellasi Balance-palvelun kautta myös hoitohenkilökuntasi käyttöön.

1. Henkilötietojesi käsittelyn hyväksyminen

Balancen käyttö edellyttää henkilötietojesi keräämistä ja käsittelyä. Tästä syystä kerromme tässä Tietosuojaselosteessa siitä, miten ja miksi käsittelemme henkilötietojasi sekä pyydämme tähän tietojen käsittelyyn nimenomaisen suostumuksesi.

Jos haluat käyttää Balance-palvelua, sinun täytyy vahvistaa, että hyväksyt tietosuojaselosteen, ja että annat vapaaehtoisen ja tietoisen hyväksyntäsi tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojesi käsittelyyn. Jos et hyväksy tietosuojaselostetta, et voi asentaa tai käyttää Balancea.

Jos olet alaikäinen, sinulla tulee olla huoltajasi hyväksyntä sille, että käytät Balancea. Balancen käytön tulee tapahtua huoltajasi valvonnassa.

2. Balancen keräämiä tietoja koskevat ehdot

2.1 Yksityisyytesi suojaaminen

Glucostratus sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi Balancen käyttäjänä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen sekä EU:n lainsäädäntöä. Glucostratus käsittelee keräämiään sinua koskevia tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

2.2 Rekisterinpitoa koskevat yleiset tiedot

Henkilötietorekisterin nimi on "Balancen käyttäjärekisteri" ("Käyttäjärekisteri") ja rekisterinpitäjänä toimii Glucostratus Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki.

2.3 Käyttäjärekisterin tietosisältö

Käyttäjärekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa joko suoraan sinun Balanceen syöttämiäsi tai käyttämäsi Glucostratus Oy:n mittalaitteen tai sen hyväksymän kolmannen osapuolen mittalaitteen (esim. verensokerimittarin) mittaamia tietoja. Käyttäjärekisteriin voidaan myös tallentaa sinua hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilön tai terveydenhuollon toimintayksikön palveluksessa olevan muun henkilökunnan ("Hoitohenkilökunta") toimesta sinun suostumuksellasi sinua koskevia tietoja.

Käyttötarpeidesi mukaisesti käyttäjärekisteri voi pitää sisällään muun muassa seuraavia henkilötietoja ("Asiakastiedot"):

Käyttäjärekisteriin voidaan kerätä myös seuraavia sinua, hoitoasi, terveydentilaasi ja Balancen käyttöäsi koskevia tietoja ("Tilatietoja"):

2.4 Rekisterin suojaaminen

Glucostratus noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä henkilötietolainsäädännön huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja takaa, ettei sinun yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyvaiheessa.

Glucostratus ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat Glucostratus Oy:n mahdolliset yhteistyökumppanit toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Käyttäjärekisteri on tallennettu tietojärjestelmään, johon on pääsy ainoastaan sellaisilla Glucostratus Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja (kuten Hoitohenkilökunta). Tietojärjestelmä on suojattu käyttöoikeuksien rajoituksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.

2.5 Tietojen luovutukset ja siirrot

Glucostratus ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei näistä käyttöehdoista muuta johdu. Kolmansina osapuolina ei pidetä Glucostratus Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä tai henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta käsitteleviä alihankkijoita. Glucostratus huolehtii siitä, että tällaiset yhtiöt ja alihankkijat sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa Suomen lainsäädäntöä tai vastaavaa EU-alueen lainsäädäntöä sekä käsittelemään sinua koskevia tietoja Glucostratus Oy:n ohjeistuksen ja näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Lähtökohtaisesti henkilötietojasi voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten Glucostratus Oy:n asiakasorganisaatioille, terveydenhuollon toimintayksiköille tai muille yhteistyökumppaneille vain sinun antamallasi erillisellä suostumuksella. Glucostratus huolehtii siitä, että tällaiset tahot sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyä, tietosuojaa koskevaa Suomen tai EU-alueen lainsäädäntöä sekä käsittelemään sinua koskevia tietoja Glucostratus Oy:n ohjeistuksen ja näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Asiakastietojasi voidaan kuitenkin luovuttaa eteenpäin kolmansille osapuolille, mikäli Glucostratus tarkan harkintansa perusteella katsoo tähän olevan perusteltu syy.

Mikäli käytät Balancea osana Glucostratusin kanssa yhteistyötä tekevältä klinikalta tai muulta hoito-organisaatiolta saamaasi sairauden hoitoa, sinun tulee sopia Hoitohenkilökunnan kanssa henkilötietojesi käsittelystä samassa yhteydessä, kun sovitte Balancen käyttämisestä. Glucostratus voi luovuttaa kaikki Balance-ohjelman keräämät asiakas- ja tilatietosi sinua hoitavalle Hoitohenkilökunnalle, jos olet antanut tähän erillisen suostumuksesi joko Glucostratusille tai Hoitohenkilökunnalle.

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman laissa määrättyä perustetta.

2.6 Käyttäjärekisterin käyttötarkoitus

Glucostratusin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

Kohtien d), e) ja f) mukaiseen käsittelyyn käytetään ainoastaan Tilatietoja ilman käyttäjien yksilöintiä. Glucostratus voi käyttää Asiakastietojasi tai tunnisteellisia Tilatietojasi näiden kohtien mukaiseen käsittelyyn ainoastaan sinun erillisellä suostumuksellasi.

Glucostratusin tarkoituksena ei ole suorittaa mitään sellaisia tutkimuksia, jotka puuttuvat ihmisen fyysiseen koskemattomuuteen tai selvittää yksittäisen ihmisen sairauden syitä tai kehitystä. Jos Glucostratus tai Glucostratusin yhteistyökumppani myöhemmin katsoo, että käyttäjärekisteriin kerättyjä henkilötietoja olisi tarkoituksenmukaista käyttää osana laissa tarkoitettua lääketieteellistä tutkimusta, Glucostratus tai Glucostratusin yhteistyökumppani voi ottaa sinuun tästä asiasta erikseen yhteyttä ja tiedustella sinulta, annatko suostumuksesi tällaiseen samassa yhteydessä tarkemmin yksilöitävään henkilötietojesi käyttämiseen. Tutkimukset perustuvat hankekohtaisiin tutkimussuunnitelmiin ja niiden tarkempi sisältö esitellään aina yksilöllisesti ennen suostumuksien pyytämistä.

2.7 Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Hyväksymällä tämän Tietosuojaselosteen sisällön annat Glucostratusille nimenomaisen suostumuksesi edellä kohdassa 2.3 kuvattujen henkilötietojesi tämän Tietosuojaselosteen mukaiselle käsittelylle.

Glucostratusin keräämät tiedot voivat olla hyödyksi myös tarkoituksissa, josta tämän suostumuksen antamisen hetkellä ei ole tietoa. Hyväksymällä nämä käyttöehdot, annat nimenomaisen suostumuksesi sille, että pysyvästi tunnistamattomaan muotoon muutettuja tilatietoja voidaan käyttää myös tällaiseen toistaiseksi tunnistamattomaan tarkoitukseen.

2.8 Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Balancen luonteesta johtuen sinua koskevat tiedot ovat pääosin jatkuvasti katsottavissa järjestelmän käyttöliittymän kautta.

Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi sinua itseäsi koskevien tietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen tarkoittaa kuitenkin, että Balancen käyttö estyy, sillä Balancen tarjoaminen ei sen luonteesta johtuen ole mahdollista ilman henkilötietojen käsittelyä.

2.9 Evästeiden käyttö

Balance ei kerää henkilötietoja evästeitä käyttämällä.

3. Mobiilisovelluksen käyttöoikeudet

Omamittaustuloksia voidaan kirjata GS Balance -sovellukseen manuaalisesti sekä tallentaa langattomasti Bluetooth- tai NFC-yhteyden avulla tuetuista laitteista kuten verensokerimittareista, spirometreista, PEF-mittareista ja verenpainemittareista. Tiedonsiirtoa varten sovellus tarvitsee oikeudet Bluetooth-laitteiden etsimiseen sekä Bluetooth-yhteyden käyttöön.

Bluetooth-laitteiden etsimiseen Android-käyttöjärjestelmien kohdalla sovellus tarvitsee lisäksi käyttöoikeuden sijaintipalveluihin, sillä Bluetooth-yhteyttä voidaan mahdollisesti käyttää laitteen paikantamiseen. GS Balance -sovellus ei kuitenkaan kerää eikä käytä sijaintitietoja.

4. Muut ehdot

Balance-palvelun tietosuojaan liittyen sovelletaan Suomen lakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta.

5. Lisätiedot ja yhteydenotot

Kohdassa 2.8 tarkoitetuissa henkilötietojen tarkastusta ja luovutuksen peruutusta koskevissa asioissa sekä muissa yksityisyyttä ja henkilötietoja koskevissa kysymyksissä tulee olla yhteydessä support@glucostratus.com tai Yksityisyydensuoja, c/o Glucostratus Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki.

LB-45 rev. 3.0