Digitaalisia ratkaisuja diabeteshoidon parantamiseksi

English

Haaste

­Kym­me­net mil­joo­nat di­a­bee­ti­kot ei­vät o­le hoi­to­ta­voit­teis­saan. Kli­nik­ka­käyn­nit a­joit­tu­vat va­ki­o­ai­ka­vä­lein il­man mah­dol­li­suut­ta pri­o­ri­soi­da nii­tä yk­si­löl­lis­ten hoi­to­tar­pei­den mu­kaan. Ve­ren­so­ke­ri­ar­vot o­vat u­sein vai­ke­as­ti saa­ta­vil­la ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sil­le (tyy­pil­li­ses­ti kir­jat­tui­na pa­pe­ri­siin päi­vä­kir­joi­hin, jos ol­len­kaan) ei­kä nii­hin o­le nä­ky­vyyt­tä käyn­tien vä­lil­lä, mi­kä saat­taa joh­taa myö­häs­ty­nei­siin hoi­to­a kor­jaa­viin toi­men­pi­tei­siin.

On­gel­mat hoi­to­ta­sa­pai­nos­sa li­sää­vät va­ka­vien ja kal­lii­den komp­li­kaa­ti­oi­den, ku­ten am­pu­taa­ti­oi­den, mu­nu­ais­ten va­jaa­toi­min­nan, näön me­net­tä­mi­sen, sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­tau­tien se­kä her­mo­vau­ri­oi­den ris­ki­ä. Komp­li­kaa­ti­ot, jot­ka u­sein o­li­si­vat en­nal­ta eh­käis­tä­vis­sä, muo­dos­ta­vat mer­kit­tä­vän o­suu­den di­a­be­tek­sen kas­va­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta ter­vey­den­huol­lol­le.

Kohti parempaa hoitoa

Tar­jo­am­me rat­kai­su­ja, jot­ka an­ta­vat ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sil­le e­tä­seu­ran­ta­mah­dol­li­suu­den di­a­bee­ti­koi­den a­jan­ta­sai­siin ve­ren­so­ke­ri­tie­toi­hin. Po­ti­lail­le voi­daan a­set­taa hen­ki­lö­koh­tai­si­a ta­voit­tei­ta, ja jär­jes­tel­mä il­moit­taa au­to­maat­ti­ses­ti, mi­kä­li näi­den ta­voit­tei­den ul­ko­puo­lel­le a­jau­du­taan. Po­ti­lai­den pe­ru­sin­su­lii­ni­lää­ki­tyk­sen on­nis­tu­mi­sen ta­so­a voi­daan myös seu­ra­ta e­tä­nä. Ta­voit­tei­den pe­rus­teel­la po­ti­lail­le voi­daan lä­het­tää au­to­ma­ti­soi­tu­ja oh­jaus­vies­te­jä ja näin kan­nus­taa hei­tä koh­ti pa­rem­paa di­a­be­tek­sen hal­lin­taa.

Kaik­ki tä­mä aut­taa p­ri­o­ri­soi­maan työ­tä, ryh­ty­mään toi­men­pi­tei­siin a­jois­sa ja an­ta­maan po­ti­lail­le hen­ki­lö­koh­tai­siin tar­pei­siin pe­rus­tu­vaa tu­ke­a. Di­a­be­tes­hoi­don pa­rem­pi laa­tu ja tuot­ta­vuus pie­nen­tä­vät komp­li­kaa­ti­oi­den ris­ki­ä po­ti­lail­la, mi­kä taas joh­taa pie­nem­piin ko­ko­nais­kus­tan­nuk­siin.

JÄR­JES­TEL­MÄM­ME E­TÄ­SEU­RAN­TAAN

O­ma­mit­tauk­set lan­gat­to­mas­ti a­si­ak­kaal­ta hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan näh­tä­vil­le:

Ve­ren­so­ke­rin o­ma­mit­tauk­set siir­ty­vät Bluetooth-yh­tey­del­lä va­rus­te­tus­ta ve­ren­so­ke­ri­mit­ta­ris­ta päi­vä­kir­jaan ä­ly­pu­he­li­mes­sa ja si­tä kaut­ta Balance-­pil­vi­pal­ve­luun. Pil­vi­pal­ve­lus­ta hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta voi tar­kas­tel­la tu­lok­si­a, jol­loin:

Pää­tök­sen­te­ko hoi­dos­ta hel­pot­tuu - ve­ren­so­ke­rin o­ma­mit­tauk­set siir­ty­vät luo­tet­ta­vas­ti, lan­gat­to­mas­ti ja re­aa­li­ai­kai­ses­ti hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan näh­tä­vil­le.
Il­moi­tuk­set mah­dol­li­sis­ta ma­ta­lis­ta ve­ren­so­ke­reis­ta ja muis­ta poik­ke­a­mis­ta saa­daan vä­lit­tö­mäs­ti hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan tie­toon, mi­kä no­peut­taa kor­jaa­vi­a toi­men­pi­tei­tä.
Ve­ren­so­ke­rin seu­ran­ta on help­po­a vas­taan­ot­to­jen vä­lis­sä ja e­tä­a­si­oin­nis­sa e­si­mer­kik­si pu­he­li­mit­se.
Muut o­leel­li­set tie­dot - ve­ren­pai­neen o­ma­mit­tauk­set, in­su­lii­ni­an­nok­set ja pai­no­tie­dot tal­len­tu­vat myös ä­ly­pu­he­lin­so­vel­luk­sen kaut­ta hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan näh­tä­väk­si.
A­si­ak­kai­den hy­vin­voin­ti - a­si­ak­kaat tie­tä­vät et­tä hei­dän ve­ren­so­ke­ri­ti­lan­net­taan seu­ra­taan jat­ku­vas­ti, ja et­tä he saa­vat pa­ras­ta mah­dol­lis­ta hoi­to­a.
Tie­to­tur­val­li­suus - pal­ve­lu ra­ken­tuu tie­to­tur­val­li­sen ja skaa­lau­tu­van Microsoft Azure -a­lus­tan pääl­le, ja on in­teg­roi­ta­vis­sa mui­hin pal­ve­lui­hin (esim. po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mät).

GS Smart -mit­ta­ri on vaih­to­eh­to ä­ly­pu­he­lin­so­vel­luk­sel­le ja Bluetooth-mit­ta­ril­le:

GS Smart -ve­ren­so­ke­ri­mit­ta­ri

Ve­ren­so­ke­ri­mit­ta­ri jo­ka so­pii var­sin­kin i­äk­kääl­le di­a­bee­ti­kol­le, jo­ka ei käy­tä ä­ly­pu­he­lin­ta - a­si­ak­kaan ei tar­vit­se teh­dä muu­ta kuin tut­tu ve­ren­so­ke­ri­mit­taus, ja tu­lok­set o­vat re­aa­li­ai­kai­ses­ti hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan näh­tä­vis­sä e­tä­nä. GS Smart -mit­ta­ri lä­het­tää mit­taus­tu­lok­set au­to­maat­ti­ses­ti Balance-­pal­ve­luun si­sään­ra­ken­ne­tun mo­bii­li­da­ta­yh­tey­den a­vul­la.

Ota yhteyttä

info@glucostratus.com

+358 45 345 1970

© 2019 Glucostratus Oy. Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki.

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmalta (sopimus nro 816000)